<p><span style="font-size: 14px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 14px;">自从日本对留学生的赴日条件放宽以后,国内前往日本的留学生数量一直很高,逐渐地,<strong><span style="font-size: 14px; color: rgb(255, 76, 65);">“高中毕业—去日本读语言学校和私塾—参加留考—进入大学”</span></strong>这样的留学模式已经深入人心。很多学生在刚开始准备留学的时候都会直接开始寻找好的语言学校准备入学,虽然就读语言学校前期十分省力,但是对于<strong><span style="font-size: 14px; color: rgb(255, 76, 65);">时间和金钱的消耗</span></strong>都是很大的。</span></p><p><span style="font-size: 14px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 14px;">近段时间,在日本留学的信息中多了一个词汇叫做<strong><span style="font-size: 14px; color: rgb(255, 76, 65);">“直考”</span></strong>,很多学生对它并不是十分理解,对它比较陌生,再加上这个办法刚刚兴起,愿意尝试的人也不多,所以很多学生还是会觉得就读语言学校更加地保险。</span></p><p><span style="font-size: 14px;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 14px;">一个新事物的出现,到被群众接纳,再到流行,是一个需要十分漫长的过程的。直考项目也是如此,很多人大概也是第一次听到这个词,只知道是能够在国内直接考日本的大学院和大学的方法,会有些不太敢相信,不愿意尝试新的方法,最终选择了最传统的方法去了日本。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><img src="/Public/blog/20170228//58b4eb5e79214.png" title="640.png"/><br/></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px; color: rgb(255, 76, 65);"><strong><span style="font-size: 16px;">直考是什么?</span></strong></span></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 14px;">在了解直考之前我们首先要了解,最普通的日本留学方法是什么。赴日留学最传统的方法就是先通过中介找到语言学校,再日本的语言学校一边学习日语,一边准备学部或者大学院的入学考试。在以往的去日本留学的学生当中,有70%都是选择以这种方法考上大学的。</span></p><p><span style="font-size: 14px;"><img src="/Public/blog/20170228//58b4eb7234caf.jpg" title="1.jpg"/></span></p><p><span style="font-size: 14px;">而直考日本大学的方式则更偏向于欧美风格,学生<strong><span style="font-size: 14px; color: rgb(255, 76, 65);">在国内就能够准备</span></strong>好日语和各种考试,在国内将材料<strong><span style="font-size: 14px; color: rgb(255, 76, 65);">直接递交给日本的大学</span></strong>,并只需要在校考期间办理短期签证参加考试即可。</span></p><p><span style="font-size: 14px;"><br/></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><img src="/Public/blog/20170228//58b4eb863f12b.jpg" title="2.jpg"/></span></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><img src="/Public/blog/20170228//58b4eb9242e95.png" title="640.png"/></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(255, 76, 65);">直考有什么优势?</span></strong></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 14px;">直考最直接的优势就是能够为学生和家长<strong><span style="font-size: 14px; color: rgb(255, 76, 65);">节约时间和金钱</span></strong>。由于日本新学年的开始为每年的四月,与中国学校刚好相反,选择直考申请大学的情况下,学生从高中大学毕业到学部大学院入学之间的时间间隔为9个月。相比较通过语言学校申请大学,能够节省1-2年的时间。</span></p><p><span style="font-size: 14px;">从金钱方面来说,直考的花费主要为购买书籍,参加考试和适量的辅导,就读语言学校的主要花费包括在日本的生活费,住宿费,语言学校的学费,上私塾的学费和考试的费用。两者相比较,哪一种是更节省的方式自然不需要多说。</span></p><p><span style="font-size: 14px;"><br/></span></p><p style="text-align: center;"><img src="/Public/blog/20170228//58b4eb9f71533.jpg" title="3.jpg"/></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><img src="/Public/blog/20170228//58b4ebae23028.png" title="640.png"/></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(255, 76, 65);">直考能考上好学校吗?</span></strong></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 14px;">日本的升学能用简单的一句话来概括:英雄不问出处。日本的学部在学生参加校考之前比较看重学生的留考成绩和托福托业成绩,在校内考看重的是学生笔试的成绩和 面试的表现,是非常平等公平的考试。所以只要学生在考前努力过了,有针对性地学习和准备考试内容,在国内报考和在日本报考都能够享受同样的待遇。</span></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;"><img src="/Public/blog/20170228//58b4ebbb6f636.png" title="640.png"/></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 76, 65);"><strong><span style="font-size: 16px;">直考靠谱吗?</span></strong></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 14px;">有些学生会问:“这种方法既省钱又省时间,是不是用来忽悠人的新手段呢?”&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 14px;">首先需要肯定学生的这种“有付出才能有回报”的态度,但是直考并不是不需要学生家长付出任何的东西。18-23岁是一个人最宝贵的青春,我们并不提倡用学生 的青春和金钱去换取回报,更希望能够看到学生靠自己的付出考上自己理想的大学。所以学生选择直考的方式申请大学,更需要在学习方面下苦功,准备留考,校内 考等等。</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 14px;">当然,我们并不一味的鼓励学生参加直考或是只推荐学生们选择语言学校,学生的意向和自身的能力也是在两者之间做出选择的一个重要参考。只是日本留学在经历过漫长的发展之后,又有了对学生更有益的求学办法,还是需要多了解了解,知道的多了,选择也就多了。</span></p><p><br/></p><p><br/></p><hr/><p><br/></p><p style="min-height: 1em; white-space: normal; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="font-size: 14px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">-End-</span></p><p style="min-height: 1em; white-space: normal; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(255, 41, 65); font-size: 14px; white-space: pre-wrap; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">©原创文章 转载请获得授权</span></p><p style="min-height: 1em; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="min-height: 1em; white-space: normal; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(255, 41, 65); font-size: 14px; white-space: pre-wrap; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">日语 | 日本读研 | G30 | 留考 | 语言学校 | 日本就职 | 专升硕 | 案例 | 名师<br style="max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></p><p style="min-height: 1em; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(255, 41, 65); font-size: 14px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">回复关键字获取相关信息</span></p><p style="min-height: 1em; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><br style="max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="min-height: 1em; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(255, 41, 65); font-size: 14px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">小莺出国</span></p><p style="min-height: 1em; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(255, 41, 65); font-size: 14px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">始于2010年东京大学<br style="max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></p><p style="min-height: 1em; white-space: normal; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="font-size: 14px; color: rgb(255, 41, 65); max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">www.eggelite.com<br style="max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></span></p><p style="min-height: 1em; white-space: normal; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(255, 41, 65); font-size: 14px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">客服微信: xiaoyingchuguo</span></p><p style="min-height: 1em; white-space: normal; line-height: 25.6px; text-align: center; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="color: rgb(255, 41, 65); font-size: 14px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">课程咨询: 4000-150-170</span></p><p><br/></p>